نحوه قرائت شماره سریال باتری

برای شرکت تولیدی برنا باتری قس

برای شرکت تولیدی برنا باتری


قسمت اول (یعنی E) نشان دهنده سال تولید آن باتری (یعنی ۹۸) می باشد .

قسمت دوم (یعنی ۰۵) نشان دهنده ماه تولید آن باتری (یعنی مرداد ماه) می باشد.

قسمت سوم (یعنی ۱۴) نشان دهنده روز تولید آن باتری (یعنی چهاردهم) می باشد.

قسمت چهارم (یعنی ۲) نشان دهنده شیفت تولید آن باتری می باشد. این عدد می­ تواند ۱، ۲ یا ۳ باشد.

قسمت پنجم (یعنی ۶) نشان دهنده خط تولید می باشد. این عدد می تواند ۳، ۴، ۶ یا ۷ باشد.

قسمت ششم (یعنی ۰) نشان دهنده سالم بودن باتری است.

قسمت هفتم (یعنی ۱۱۹) نشان دهنده ترتیب شماره باتری تولید می باشد. این عدد از ۰۰۱ شروع شده تا ۹۹۹ ادامه می یابد.

برای شرکت تولیدی پاسارگاد صنعت

قسمت اول (یعنی ۱۱) نشان دهنده نوع آن باتری می باشد .

۱۱ . باتری ۵۵۵۳۰ ۱۲. باتری  56030 ۱۳. باتری ۵۶۰۶۸ ۱۴. باتری ۵۶۰۶۹
۱۵ .  باتری ۵۶۶۳۸ ۱۶ . باتری ۵۷۴۱۲ ۱۷. باتری ۵۷۰۲۴ ۱۸. باتری ۵۷۰۲۹
۱۹. باتری ۱۵۰ آمپر ۲۰. باتری ۵۵۰۳۰ ۲۱. باتری ۵۶۰۲۴ ۲۲. باتری ۵۶۰۲۹

قسمت دوم (یعنی ۹۸) نشان دهنده سال تولید آن باتری می باشد.

قسمت سوم (یعنی ۰۱) نشان دهنده ماه تولید آن باتری می باشد.

قسمت چهارم (یعنی ۰۱) نشان دهنده روز تولید آن باتری می باشد.

قسمت پنجم (یعنی ۱) نشان دهنده شیفت تولید آن باتری می باشد. این عدد می­ تواند ۱ یا ۲ باشد.

قسمت ششم (یعنی ۰۰۱) نشان دهنده ترتیب شماره باتری تولید می باشد.