شرایط و ضوابط گارانتی

جهت اطلاع از دوره گارانتی باتری به یکی از دو روش زیر عمل نمایید :

۱- پیامک کردن سریال باتری به شماره ۱۰۰۰۳۸۳۷

۲- مراجعه به وب سایت بـــــــرنا باتری

لطفاً برای انتخاب درست و استفاده صحیح ازباتری به موارد زیر توجه فرمایید :

۱-قبل از نصب باتری مطمئن شویدظرفیت و ولتاژباتری با مصرف خودرو متناسب باشد.

۲- قبل از نصب باتری از سلامت سیستم برقی خودرو خود مطمئن شوید.

۳- سطح الکترولیت باتری را حداقل ماهی یکبار کنترل فرمایید(در باتری غیر سیلد).

۴- در صورت پایین آمدن سطح الکترولیت جهت جبران آن فقط از آب مقطر استفاده فرمایید .

۵- در صورت تمایل به نصب سیستم های برقی اضافی بر روی خودرو ظرفیت باتری با مشورت اهل فن متناسب با مقدار آمپر مصرفی ،انتخاب فرمایید و همچنین لازم است ژنراتور (دینام) خودرو نیز متناسب با افزایش ظرفیت باتری تغییر یابد .

مواردی که شامل گارانتی نمی شوند :

 1-دفرمه شدن یا شکستگی پوسته و یا درب باتری.

۲- آتش گرفتگی به دلیل وجود نقص در سیستم برق خودرو یاحوادث دیگر.

۳- آسیب دیدگی ،خراش و یا ذوب شدگی قطب های باتری به هر دلیل.

۴- شارژبیش از حد نیاز باتری و یا پایین بودن شارژ به دلیل عملکرد بد دینام .

۵- افت ولتاژدر اثر نگهداری زیاد، عدم استفاده از باتری به مدت طولانی و یا سولفاته شدن صفحات داخل باتری .

۶- پایین آمدن سطح الکترولیت از لبه پلیت( عدم رعایت سطح الکترولیت).

۷- افزودن اسید به باتری .(در صورت کاهش الکترولیت)

۸- تغییر رنگ الکترولیت

۹- عدم انطباق ظرفیت باتری با برق مصرفی مورد نیاز خودرو و یا. نصب تجهیزات برقی اضافی و غیر استاندارد بر روی خودرو